UNIBEP SA (54/2019) Zawarcie umowy na realizację drugiego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 54/2019

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa drugiego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie (Umowa).

Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna od Emitenta, Coopera Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, w której udziały ma Unidevelopment S.A (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W 5 budynkach o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 127 lokali mieszkalnych (Inwestycja).

Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji ustalony został na IV kwartał 2019 r., zaś zakończenia na IV kwartał 2020 roku.

Szacunkowe wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 35,7 mln zł netto. Wynagrodzenie rzeczywiste netto stanowić będzie natomiast sumę kosztów bezpośrednich, kosztów ogólnych oraz marży i nie może przekroczyć kwoty tzw. wynagrodzenia maksymalnego rozumianego jako w/w wynagrodzenie szacunkowe powiększone o kwotę wskazanej w Umowie rezerwy w wysokości ok. 0,6 mln zł.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych, wyrażonych procentowo (liczonych od kwoty Wynagrodzenia Szacunkowego) lub kwotowo, m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Emitenta. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia szacunkowego netto. Łączna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Emitenta nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia szacunkowego netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych do wartości pełnej szkody na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Organizacja procesu sprzedaży Inwestycji należy do Unidevelopment S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz