PLAY COMMUNICATIONS SA (41/2019) Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji Serii A przez P4 sp. z o.o.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 41/2019

Rada Dyrektorów spółki Play Communications S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 r. P4 sp. z o.o., spółka całkowicie zależna od Spółki ("P4"), podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1.500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750.000.000 PLN ("Obligacje"), w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. (a), (b) oraz (c) Rozporządzenia Prospektowego 2017/1129 ("Emisja"). P4 zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawowe informacje dotyczące Emisji:

1. Oznaczenie serii: A

2. Maksymalna liczba emitowanych Obligacji: 1.500

3. Dzień Emisji: 13 grudnia 2019

4. Dzień Wykupu: 11 grudnia 2026

5. Maksymalna łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji: 750.000.000 PLN

6. Wartość nominalna jednej Obligacji: 500.000 PLN

7. Cena emisyjna jednej Obligacji: 500.000 PLN

8. Oprocentowanie: zmienne

9. Stopa Bazowa: WIBOR 6M

10. Marża Odsetkowa: 175 bps;

11. Okresy odsetkowe: Półroczne

12. Cel emisji: Nieokreślony

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz