SATIS GROUP SA W RESTRUKTURYZACJI (55/2019) Informacja o

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

SATIS GROUP SA W RESTRUKTURYZACJI (55/2019) Informacja o rozszerzeniu zakresu postepowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 55/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 21 listopada 2019 roku o rozszerzeniu zakresu postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie postanowienia KNF z dnia 19 czerwca 2019 roku w ten sposób, że przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie w przedmiocie nałożenia na Emitenta kar administracyjnych na podstawie art. 96 ust. 1e albo 1f ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganozowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ("Ustawa o Ofercie") w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o Ofercie poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzania raportów okresowych w latach 2017 - 2019.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz