TRAKCJA PRKII SA (77/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

04.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 77/2019

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 4 grudnia 2019 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Wojciecha Napiórkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 4 grudnia 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że 4 grudnia 2019 roku akcjonariusz Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., działając na podstawie art. 13.4 pkt 2 Statutu Spółki, złożył pisemne oświadczenie o powołaniu Pani Klaudii Budzisz do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Klaudia Budzisz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, uzyskała licencję Doradcy restrukturyzacyjnego.

Pani Klaudia Budzisz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w obszarze restrukturyzacji i obsłudze korporacyjnej. W latach 2009 - 2016 prowadziła kancelarię radcy prawnego. Od maja 2016 roku związana ze spółką Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., wpierw jako Wicedyrektor, a następnie Dyrektor Biura Zarządu. Od września 2018 r. jest Dyrektorem Zarządzającym ds. Korporacyjnych. W ramach grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pełni następujące funkcje: Prezesa Zarządu POL-Euro S.A. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Euro - Eko Media sp. z o.o. W latach 2016 - 2019 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria" S.A.

Wg złożonego oświadczenia Pani Klaudia Budzisz:

- nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, w tym konkurencyjnej wobec Emitenta,

- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej,

- nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem konkurencyjnej spółki kapitałowej,

- nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz