Grupa posłów PiS proponuje, by Skarb Państwa mógł obejmować akcje w celu zwiększenia udziału w kapitale zakł.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - Grupa posłów PiS proponuje, by Skarb Państwa mógł obejmować akcje w celu zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki - wynika ze złożonego w środę poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 158).

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zmian w ustawie z dn. 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

"Zmiana w art. 9b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy polega na wskazaniu, że Skarb Państwa może obejmować akcje również w celu zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej w ogólnej liczbie akcji. Umożliwi to Skarbowi Państwa wzięcie udziału w tych przypadkach podwyższenia kapitału zakładowego, w których wyłączone lub ograniczone jest prawo poboru w spółkach akcyjnych lub prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, a propozycja objęcia nowych akcji lub udziałów będzie skierowana do Skarbu Państwa" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

"Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli Skarbowi Państwa na pełniejszą realizację i ochronę własnych interesów ekonomicznych i gospodarczych w spółkach" - dodano.

Obecne brzmienie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym zakłada, że Skarb Państwa może obejmować akcje w celu utrzymania swojego udziału w kapitale zakładowym spółki na dotychczasowym poziomie, w szczególności poprzez wykonanie prawa poboru.

Nowe brzmienie ustawy o zasadach zarządzania, które ma wejść w życie 1.03.2020 r., również zakłada utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej w ogólnej liczbie akcji, na dotychczasowym poziomie, w szczególności poprzez wykonanie prawa poboru.

Według obecnie obowiązującej ustawy o zasadach zarządzania, Skarb Państwa może obejmować akcje także w celu: realizacji polityki społecznej lub gospodarczej państwa, w tym finansowania nowych inwestycji; podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Projekt noweli autorstwa grupy posłów PiS o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach kilkudziesięciu innych ustaw.

Projekt zakłada dokonanie przesunięć niektórych spraw między działami administracji rządowej, związane z wyodrębnieniem dwóch nowych działów administracji - aktywa państwowe i klimat.

Dział aktywa państwowe, jak napisano w uzasadnieniu noweli, obejmie sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa oraz ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów pozostaną we właściwości innych działów.

"Minister właściwy do spraw aktywów państwowych będzie reprezentował Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowym. Proponuje się również, aby minister ten posiadał kompetencję inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Dział klimat obejmie zaś sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju. (PAP Biznes)

tus/ asa/