MARVIPOL DEVELOPMENT SA (5/2020) Zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów w spółce realizującej projekt magazynowy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r., dotyczącego zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce, która realizuje projekt magazynowy w miejscowości Sękocin Stary, Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje, że w związku z dopełnieniem okoliczności oraz zdarzeń o charakterze formalno-prawnym, o których mowa w ww. raporcie bieżącym, w dniu 16 stycznia 2020 r. jednostka zależna Emitenta - spółka Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Amsterdamie [Zbywcy], tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 94 sp. z o.o. [Spółka], zawarły z Maeric I S.à.r.l., spółką działającą pod prawem luksemburskim [Nabywca] ostateczną umowę sprzedaży udziałów [Umowa].

Przedmiotem Umowy jest przeniesienie na rzecz Nabywcy przez Zbywców prawa własności wszystkich udziałów w Spółce, w tym 68 udziałów stanowiących 68% kapitału zakładowego Spółki należących dotychczas do Marvipol Logistics S.A.

Umowa została zawarta w wykonaniu postanowień zawartych w przedwstępnej umowie sprzedaży udziałów, o której Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 59/2019 oraz na warunkach przedstawionych w tym raporcie.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących płatności kar umownych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz