GRUPA ŻYWIEC SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Grupa Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.:

1. Raporty roczne za rok obrotowy 2019 (SA-R, SA-Rs) - 12.02.2020

2. Raport półroczny (SA-Ps) - 03.08.2020

3. Skonsolidowane raporty kwartalne: I kwartał 2020 - 22.04.2020

4. Skonsolidowane raporty kwartalne: III kwartał 2020 - 28.10.2020

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Grupa Żywiec S.A. informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2020 r.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Grupa Żywiec S.A. informuje, iż w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych będą zawarte odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Grupa Żywiec S.A. nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz