OT LOGISTICS SA (2/2020) Zmiany w Zarządzie OT LOGISTICS S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 2/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 stycznia 2020 roku, Rada Nadzorcza OT LOGISTICS S.A. podjęła uchwały w sprawie:

- powołania Pana Konrada Hernik na Prezesa Zarządu Spółki;

- powołania dotychczasowego Prezesa Spółki Pana Radosława Krawczyka na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Radosław Krawczyk dotychczas odpowiadał za obszary związane z finansami, nadzorem korporacyjnym oraz strategią Grupy Kapitałowej OTL. Na nowym stanowisku będzie nadal koordynował finanse i proces związany z restrukturyzacją zadłużenia Grupy. Powołanie Pana Konrada Hernik w skład Zarządu Emitenta stanowi znaczące wzmocnienie Spółki w dynamicznych procesach korporacyjnych i realizacji strategii Grupy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Konrad Hernik:

- nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki,

- nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej,

- nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Zarządu.

Po dokonanych zmianach aktualny skład Zarządu Spółki wygląda następująco:

Prezes Zarządu - Konrad Hernik

Wiceprezes - Radosław Krawczyk

Członek Zarządu - Daniel Ryczek

Członek Zarządu - Kamil Jedynak

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz