REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (3/2020) Zawarcie umowy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2020

Zarząd Spółki Remak-Energomontaż S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy z Budimex S.A. ("Zamawiający") na wykonanie dostawy, prefabrykacji oraz montażu rurociągów wody sieciowej, uzupełniającej i glikolu dla projektu "Budowa nowej elektrociepłowni w Wilnie", Litwa.

Wartość umowy wynosi 10.390,00 tys. PLN.

Termin realizacji zadania do grudnia 2020 roku.

Ograniczenie kar umownych do 15% wynagrodzenia netto. Odpowiedzialności deliktowa i kontraktowa Wykonawcy jest ograniczona do 100 % wynagrodzenia netto. Ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku winy umyślnej, rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Wyłączone utracone korzyści, szkody następcze i szkody pośrednie

Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz