RAFAKO SA (2/2020) Zawarcie porozumienia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2020

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 31/2019 opublikowanego przez Emitenta w dniu 14 października 2019 r., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("ARP") porozumienie o współpracy ("Porozumienie"), przedmiotem którego jest określenie zasad współpracy między Stronami oraz rozpoczęcie rozmów w zakresie uzyskania przez ARP i Emitenta biznes planu oraz wyceny. Dokumenty te będą wykorzystane w ramach planowanej transakcji, polegającej na sprzedaży przez Emitenta na rzecz ARP, po uprzednim wydzieleniu, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (lub sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej, tj. spółki pod firmą RAFAKO E-Bus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, do której zorganizowana część przedsiębiorstwa zostałaby wniesiona pod jakimkolwiek tytułem prawnym) w postaci utworzonego oddziału Emitenta w Solcu Kujawskim, który będzie się zajmował produkcją oraz sprzedażą pojazdów o napędzie elektrycznym, jak również usługami projektowymi oraz pracami badawczo - rozwojowymi w tym zakresie ("Transakcja").

Zgodnie z zawartym Porozumieniem, RAFAKO przyznało ARP wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia Transakcji do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Porozumienia z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia stosownego oświadczenia drugiej Stronie.

Szczegółowe zasady Transakcji, prawa i obowiązki stron oraz zasady ładu korporacyjnego zostaną uregulowane w odrębnej umowie inwestycyjnej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz