CDRL SA (3/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. w dniu 16 stycznia 2020 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 3/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 stycznia 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmieniło również § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w którym dodano punkty p) i q) w brzmieniu:

"p) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

q) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów"

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad. Jednocześnie Zarząd CDRL S.A. informuje, że podczas obrad w dniu 16 stycznia 2020 r. nie zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy jakiekolwiek sprzeciwy do podjętych uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz