MANGATA HOLDING SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

Zarząd Magnata Holding S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm., dalej "Rozporządzenie"), informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 31 marca 2020 r.

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 31 marca 2020 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 - 7 maja 2020 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2020 rok - 15 września 2020 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 - 29 października 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Jednocześnie w oparciu o § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta oświadcza, że nie będzie publikował raportów kwartalnych odpowiednio za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz