BUMECH SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Raport roczny:

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok -15 kwietnia 2020 roku.

Raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 roku

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 16 listopada 2020 roku.

Emitent składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (dalej: RMF).

W związku z uregulowaniami §79 ust. 2 RMF Emitent informuje, iż Spółka nie będzie publikowała raportu okresowego za czwarty kwartał 2019 roku oraz drugi kwartał 2020 roku.

Raport półroczny:

- Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 15 września 2020 roku.

Prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym, z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania nastąpi na podstawie § 62 ust. 3 RMF.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz