SECO/WARWICK SA (3/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 12 lutego 2020 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 3/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SECO/WARWICK S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz