POLNORD SA (18/2020) Zawiadomienie akcjonariusza Bank Gospodarstwa

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

POLNORD SA (18/2020) Zawiadomienie akcjonariusza Bank Gospodarstwa Krajowego o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 18/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

POLNORD SA ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") zawiadomienie, w trybie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu przez Akcjonariusza stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii T, zarejestrowanego w dniu 10.02.2020r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 10/2020.

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz