BRASTER SA (31/2020) Wydanie akcji serii L Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 31/2020

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 r. doszło do zapisania 606.060 akcji serii L na rachunku papierów wartościowych obligatariusza obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L (dalej: "Obligatariusz"), które zostały wydane Obligatariuszowi po zamianie 2 obligacji zamiennych serii B4. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych.

Kapitał zakładowy po wydaniu w/w akcji serii L tj. zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza, został podwyższony i wynosi 2.193.495,50 zł oraz dzieli się na 21.934.955 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dających łącznie 21.934.955 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Objęte akcje serii L stanowią łącznie 2,76% kapitału zakładowego oraz 2,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wygląda następująco:

- 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

- 1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B

- 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

- 60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D

- 500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E

- 2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F

- 505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H

- 3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I

- 12.766.381 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wynosi 613.171,20 zł.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego wykaz objętych akcji, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz