FAMUR SA (6/2020) Zawarcie aneksów do umów z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2020

Zarząd Famur S.A. ("Emitent") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym, tj. 14 lutego 2020 r., wiadomości o podpisaniu przez drugą stronę, tj. BNP Paribas Bank Polska S.A. (jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie ("Bank" "BNP"), aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 11 września 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 28 września 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami (łącznie "Limity"), datowanych na dzień 13 lutego 2020 r., o których to Limitach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2018 z dnia 16 maja 2018 r.

Zgodnie z podpisanymi aneksami terminy ostatecznej spłaty zostają wydłużone w następujący sposób:

1. termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym do dnia 30 września 2021 r.

2. maksymalny termin spłaty umowy o limit wierzytelności do dnia 30 września 2025 r., przy czym termin zapadalności (spłaty) poszczególnych instrumentów finansowych w ramach Linii jest zróżnicowany.

Ponadto w ramach umowy o limit wierzytelności, o którym mowa powyżej dotychczasowe zlecenia akredytywy/gwarancji bankowych o wartości 21 mln złotych udzielonych przez BNP spółce zależnej Emitenta (Famur Famak S.A.) stają się zobowiązaniami Famur SA. oraz wyznaczono sublimit odnawialny na gwarancje dla spółek z Grupy Famur Famak S.A. w kwocie 7 mln złotych.

Łączna kwota wykorzystania wszystkich limitów w ramach podpisanych aneksów do powołanych umów pozostaje bez zmian i wynosi 132,5 mln złotych. Pozostałe istotne warunki przedmiotowych umów również pozostają niezmienione.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz