BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 2 982 260 2 453 575 693 259 575 025 Przychody z tytułu opłat i prowizji 745 358 687 342 173 267 161 087 Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 867 942 958 882 201 763 224 726 Wynik finansowy po opodatkowaniu 600 683 722 300 139 635 169 280 Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 594 074 816 162 138 099 191 278 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -693 707 4 939 916 -161 260 1 157 729 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -799 002 -7 958 410 -185 737 -1 865 150 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 724 810 -869 071 168 490 -203 677 Przepływy pieniężne netto, razem -767 899 -3 887 565 -178 506 -911 098 Aktywa razem 96 824 788 79 279 034 22 736 829 18 436 985 Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 849 452 1 055 708 199 472 245 513 Zobowiązania wobec klientów 81 637 517 66 399 771 19 170 487 15 441 807 Kapitał własny 8 690 087 8 135 969 2 040 645 1 892 086 Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 284 870 282 120 Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,16 6,71 1,68 1,56 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,16 6,71 1,68 1,56 Współczynnik wypłacalności 20,00% 21,49% 20,00% 21,49% Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz