GRUPA AZOTY SA (10/2020) Uzupełnienie dokumentów, które mają być

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GRUPA AZOTY SA (10/2020) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 10/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2020 i 6/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku oraz nr 8/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej także: "Spółka") w związku ze zwołanym na dzień 17 lutego 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: "NWZ"), w załączeniu przekazuje treść dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

Informacja Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. z głosowania nad uchwałami Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniach 10-11 lutego 2020 roku w sprawach: wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu Grupy Azoty S.A. do Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie długoterminowych pożyczek podporządkowanych spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A., jako uzupełnienie punktu 7 porządku obrad NWZ, oraz wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu Grupy Azoty S.A. do Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie spółkom zależnym: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. długoterminowych pożyczek na kwoty każdorazowo przekraczające 100 000 000 złotych, jako uzupełnienie punktu 8 porządku obrad NWZ;

Uchwała Zarządu Grupy Azoty S.A. w sprawie wycofania wniosku do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. jako uzupełnienie punktu 7 porządku obrad NWZ;

Uchwała Zarządu Grupy Azoty S.A. w sprawie wycofania wniosku do Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. jako uzupełnienie punktu 8 porządku obrad NWZ.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz