BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 3 374 836 2 561 919 784 517 600 417 Przychody z tytułu opłat i prowizji 899 887 824 245 209 188 193 172 Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 835 343 1 024 605 194 185 240 129 Wynik finansowy po opodatkowaniu 560 732 760 651 130 348 178 268 Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 557 133 854 466 129 512 200 255 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -570 674 4 255 280 -132 659 997 277 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -912 588 -8 004 614 -212 141 -1 875 979 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 715 363 -138 230 166 294 -32 396 Przepływy pieniężne netto, razem -767 899 -3 887 564 -178 506 -911 098 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,46 0,63 0,11 0,15 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,46 0,63 0,11 0,15 Aktywa razem 98 055 942 80 458 914 23 025 935 18 711 375 Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 578 848 1 788 857 370 752 416 013 Zobowiązania wobec klientów 81 454 765 66 243 769 19 127 572 15 405 528 Kapitał własny 8 941 519 8 384 386 2 099 687 1 949 857 Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 284 870 282 120 Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,37 6,91 1,73 1,61 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,37 6,91 1,73 1,61 Współczynnik wypłacalności 20,09% 21,68% 20,09% 21,68% Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz