TORPOL SA (5/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowalnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z 13 lutego 2020 roku Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 roku otrzymał datowane na ten sam dzień pismo od Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. [Inwestor] zawierające polecenie zawieszenia przez Konsorcjum z udziałem Emitenta realizacji umowy na wykonanie w terminie 36 miesięcy zamówienia pn.: "Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C" [Umowa], w związku z decyzją tzw. Sponsorów, o której informowano w przywołanym raporcie bieżącym. Inwestor przekazał polecenie zawieszenia na podstawie par. 14 ust. 15 Umowy. Okres zawieszenia rozpoczyna się w dacie dzisiejszej i obejmie okres nie dłuższy niż 4 miesiące, przy czym termin realizacji przedmiotu umowy ulegać będzie wydłużeniu o okres zawieszenia.

Na dzień otrzymania powyższego pisma Konsorcjum nie poniosło istotnych nakładów z tytułu realizacji przedmiotu Umowy - wykonano wstępne prace przygotowawcze oraz część prac projektowych.

Emitent wyjaśnia, iż w okresie zawieszenia Umowy, Konsorcjum jest zwolnione z wykonywania obowiązków określonych w Umowie, z wyjątkiem czynności niecierpiących zwłoki, których wykonanie z opóźnieniem naruszyłoby uzasadnione interesy Inwestora lub naraziłoby go na powstanie szkody, a jednocześnie w okresie zawieszenia Umowy Konsorcjum nie przysługuje wynagrodzenie, z wyjątkiem wynagrodzenia za czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Emitent będzie informować o wszelkich istotnych informacjach związanych z ww. Umową w trybie kolejnych raportów bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz