GRUPA AZOTY SA (11/2020) Aktualizacja dokumentu kierowanego do

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GRUPA AZOTY SA (11/2020) Aktualizacja dokumentu kierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 11/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w załączeniu podaje do publicznej wiadomości zaktualizowaną treść dokumentu kierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku, a dotyczącego punktu 8 porządku obrad.

Aktualizacja dotyczy zmian redakcyjnych w zakresie doprecyzowania daty podjętej uchwały Zarządu Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz