Zysk EBITDA Arctic Paper w 2019 r. wyniósł 278 mln zł, zgodnie z szacunkami

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Arctic Paper w 2019 r. wyniósł 124,7 mln zł, EBITDA 278 mln zł, EBIT 191,4 mln zł, a przychody ze sprzedaży 3,12 mld zł - wynika z raportu rocznego Arctic Paper. Wyniki są zgodne z szacunkami, które spółka podawała pod koniec lutego.

W 2019 r. zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 82,7 mln zł, podczas gdy w 2018 r. wyniósł 7,7 mln zł.

W 2018 r. grupa miała 3,16 mld zł przychodów ze sprzedaży, 55,9 mln zł zysku netto, 126 mln zł EBIT oraz 218,8 mln zł EBITDA.

Arctic Paper podał, że wzrost EBITDA w 2019 r. jest wynikiem przede wszystkim niższych kosztów materiałów do produkcji papieru, w szczególności celulozy i energii, denominowanych w PLN oraz zysku na sprzedaży gruntu.

Marża EBITDA w 2019 r. ukształtowała się na poziomie 8,92 proc. w porównaniu do 6,93 proc. w 2018 r.

Arctic Paper podał, że w związku z potencjalnymi niekorzystnymi scenariuszami wynikającymi z zagrożenia pandemią, kierownictwo grupy przeprowadziło symulację kondycji finansowej, w warunkach zmniejszonego popytu rynkowego na produkty celulozowe i papiernicze - rozpatrywane scenariusze zakładały spadek realizowanej sprzedaży, począwszy od kwietnia, do końca 2020 r., w granicach 10 - 30 proc., w porównaniu do danych budżetowanych.

"W opinii kierownictwa (...) grupa będzie dysponować wystarczającymi zasobami, aby kontynuować swą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Kierownictwo grupy doszło do wniosku, że wpływ możliwych scenariuszy branych pod uwagę przy dokonywaniu tego osądu nie powoduje istotnej niepewności dotyczącej zdarzeń i okoliczności, które budziłyby poważne wątpliwości, co do zdolności grupy do kontynuowania działalności" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

doa/ ana/