CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (2/2020) Korekta informacji o

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (2/2020) Korekta informacji o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2020

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu informuje, że w raporcie bieżącym nr 2/2020 pojawiła się pomyłka w opisie ilości sprzedanych lokali mieszkalnych w 2019 roku oraz rozpoznanych w wyniku finansowym Grupy CNT w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

W raporcie jest:

"Łącznie w 2019 roku spółka zależna zawarła 121 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych oraz 7 umów przenoszących własność lokali usługowych. (...) Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy CNT za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniesie 128 sztuk (121 lokali mieszkalnych i 7 lokali usługowych)."

a powinno być:

"Łącznie w 2019 roku spółka zależna zawarła 124 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych oraz 7 umów przenoszących własność lokali usługowych. (...) Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy CNT za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniesie 131 sztuk (124 lokali mieszkalnych i 7 lokali usługowych)."

Poniżej prawidłowa treść Raportu bieżącego nr 2/2020 po korekcie:

"Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż po zakończeniu w dniu 08.01.2020 r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa ("spółka zależna") przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie. Proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r.

Emitent informuje, iż spółka zależna w IV kwartale 2019 roku zawarła 53 umowy deweloperskie. W IV kwartale 2019 roku spółka zależna zawarła 110 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych oraz 2 umowy przenoszące własność lokali usługowych.

Narastająco od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa zawarła 296 umów deweloperskich i przedwstępnych (w tym na dzień 31.12.2019 r. 6 umów deweloperskich zawartych w IV kwartale 2019 roku, przekształciło się w umowy przenoszące własność mieszkań). Łącznie w 2019 roku spółka zależna zawarła 124 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych oraz 7 umów przenoszących własność lokali usługowych.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 roku spółka zależna była stroną 17 umów rezerwacyjnych, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie.

Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy CNT za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniesie 131 sztuk (124 lokali mieszkalnych i 7 lokali usługowych).

Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawanych lokali.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne."

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz