AUTO PARTNER SA (11/2020) Informacja poufna - wniosek Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2020

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka" "Emitent") informuje, że w dniu 26 marca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku Spółki za 2019 rok, zgodnie z którą nie będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2019 rok.

Decyzja Zarządu o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy uzasadniona jest aktualnym otoczeniem rynkowym Emitenta związanym ze skutkami epidemii koronawirusa COVID-19 i jej wpływu na działalność Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A., którą Spółka opisała w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 16 marca 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 10/2020 z dnia 20 marca 2020 r.

Mając na uwadze brak możliwości oszacowania ostatecznego wpływu zaistniałych zdarzeń na wyniki finansowe Spółki w 2020 roku, uzależnionego w dużej mierze od czasu trwania epidemii oraz trwających ograniczeń z nią związanych, Zarząd uznał, że w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest pozostawienie zysku wypracowanego w 2019 roku w Spółce i przekazanie na kapitał zapasowy w celu zabezpieczenia jej działalności w przyszłych okresach.

Maksymalna alokacja środków pieniężnych w Spółce jest jednym z wielu podejmowanych przez Zarząd działań mających na celu zminimalizowanie skutków epidemii na wyniki finansowe Emitenta.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz