TESGAS SA (14/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2020

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 26 marca 2020 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania "Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej 1 st. w miejscowości Dąbrowa gmina Masłów Q = 25 000 Nm3/h".

O złożeniu najkorzystniejszej oferty Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2020 z dnia 4 lutego 2020 r.

Wartość netto złożonej przez Emitenta oferty wynosi 8.831.400 zł (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych) netto.

Termin realizacji Zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, został określony na 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

O zawarciu umowy z Zamawiającym, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz