PBS FINANSE SA (8/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2020

Zarząd PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") , w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 05.03.2020r nr 7/2020 w sprawie zwołania NWZA w oparciu o kompetencje wynikające z art. 399 § 1 i 4021 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 31 marca 2020 roku ("Zgromadzenie").

Odwołanie Zgromadzenia spowodowane jest sytuacją epidemiczną w kraju, w związku

z treścią § 3a ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - zakaz przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r oraz rekomendacji Rady Nadzorczej Emitenta. W takiej sytuacji odbycie Zgromadzenia stało się niemożliwe w świetle wydanych na czas epidemii aktów prawnych i zaleceń

Zarząd opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie, niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji sanitarnej w kraju oraz zniesieniu związanych z nią obostrzeń, po uzgodnieniu terminu z akcjonariuszem, na wniosek którego Zgromadzenie zostało zwołane.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz