ERG SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 84 928 88 160 19 743 20 661 Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 732 -104 403 -24 Zysk/strata brutto 1 280 -568 298 -133 Zysk/strata netto 676 -674 157 -158 Całkowite dochody ogółem 678 -683 158 -160 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 605 4 290 1 535 1 005 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 955 -5 091 -687 -1 193 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 305 2 258 -768 529 Przepływy pieniężne netto razem 345 1 457 80 341 Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR] 0,88 -0,88 0,20 -0,21 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 69 427 70 388 16 303 16 369 Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 32 661 34 299 7 670 7 977 Zobowiązania długoterminowe 9 464 10 034 2 222 2 333 Zobowiązania krótkoterminowe 23 197 24 265 5 447 5 643 Kapitał własny 36 766 36 089 8 634 8 393 Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 114 4 074 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz