TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 440 018 380 739 102 287 89 231 Zysk z działalności operacyjnej 58 228 55 429 13 536 12 990 Zysk przed opodatkowaniem 56 187 54 474 13 061 12 767 Zysk netto 44 825 43 767 10 420 10 257 Łączne dochody całkowite 43 730 44 827 10 166 10 506 Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042 Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,60 0,58 0,14 0,14 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 204 (6 704) 9 811 (1 571) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 844) (3 718) (1 591) (871) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 792) 16 405 (7 623) 3 844 Przepływy pieniężne netto razem 2 568 5 983 597 1 402 Stan na Stan na Stan na Stan na 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 XII. Aktywa trwałe 50 912 30 513 11 955 7 096 XIII. Aktywa obrotowe 325 702 315 600 76 483 73 395 XV. Aktywa razem 376 614 346 113 88 438 80 491 XVI. Zobowiązania długoterminowe 18 553 2 823 4 356 656 XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 129 632 158 591 30 441 36 882 XVIII. Kapitał własny razem 228 429 184 699 53 641 42 953 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz