BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody z tytułu odsetek oraz o podobnym charakterze 1 405 609 1 303 310 326 752 292 616 Przychody z tytułu opłat i prowizji 620 027 603 439 144 133 141 423 Zysk brutto 656 189 842 273 152 540 197 397 Zysk netto 478 802 653 119 111 304 153 066 Całkowite dochody 505 318 745 025 117 468 174 606 Zmiana stanu środków pieniężnych (3 678 013) 6 960 340 (855 002) 1 631 240 Aktywa razem 51 897 712 49 242 024 12 186 853 11 451 633 Zobowiązania wobec banków 2 125 383 1 402 124 499 092 326 075 Zobowiązania wobec klientów 39 849 772 38 395 885 9 357 702 8 929 276 Kapitał własny 7 023 703 7 007 052 1 649 337 1 629 547 Kapitał zakładowy 522 638 522 638 122 728 121 544 Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 53,76 53,63 12,50 12,47 Łączny współczynnik wypłacalności (w %) 17,0 16,5 17,0 16,5 Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 3,66 5,00 0,85 1,17 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 3,66 5,00 0,85 1,17 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - 3,74 - 0,87 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz