BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 1 406 479 1 304 514 326 954 305 728 Przychody z tytułu opłat i prowizji 653 409 638 961 151 893 149 748 Zysk brutto 658 192 828 668 153 005 194 208 Zysk netto 480 124 638 852 111 611 149 723 Całkowite dochody 506 572 730 458 117 759 171 192 Zmiana stanu środków pieniężnych (3 678 117) 6 960 393 (855 026) 1 631 253 Aktywa razem 51 978 543 49 304 714 12 205 834 11 466 213 Zobowiązania wobec banków 2 125 495 1 402 233 499 118 326 101 Zobowiązania wobec klientów 39 787 802 38 334 345 9 343 149 8 914 964 Kapitał własny 7 074 655 7 056 750 1 661 302 1 641 105 Kapitał zakładowy 522 638 522 638 122 728 121 544 Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 54,15 54,01 12,71 12,56 Łączny współczynnik kapitałowy (w %) 17,2 16,8 17,2 16,8 Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 3,67 4,89 0,85 1,15 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 3,67 4,89 0,85 1,15 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)* - 3,74 - 0,87 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz