OCTAVA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody i straty z inwestycji (2 978) (1 708) (692) (400) Pozostałe przychody operacyjne 2 458 1 599 571 375 Koszty operacyjne (3 596) (3 337) (836) (782) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 116) (3 446) (957) (808) Zysk (strata) netto (2 641) 230 (614) 54 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (2 622) 222 (610) 52 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): (0,06) 0,01 (0,01) - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (4 676) 10 738 (1 087) 2 517 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 209 (1 186) 49 (278) Przepływy pieniężne netto (4 467) 9 552 (1 038) 2 239 Aktywa, razem 77 738 76 696 18 255 17 836 Zobowiązania, razem 14 537 11 926 3 414 2 773 Kapitał własny, razem 63 201 64 770 14 841 15 063 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 62 144 64 766 14 593 15 062 Liczba akcji (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,48 1,51 0,35 0,35 Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR) 1,45 1,51 0,34 0,35 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz