OCTAVA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody i straty z inwestycji (2 415) (1 342) (561) (315) Pozostałe przychody operacyjne 11 8 3 2 Koszty operacyjne (938) (870) (218) (204) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 342) (2 204) (777) (517) Zysk (strata) netto (2 997) (1 952) (697) (457) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): (0,07) (0,05) (0,02) (0,01) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (7 552) 9 265 (1 756) 2 171 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - - Przepływy pieniężne netto (7 552) 9 265 (1 756) 2 171 Aktywa, razem 60 991 64 630 14 322 15 030 Zobowiązania, razem 741 1 383 174 322 Kapitał własny, razem 60 250 63 247 14 148 14 709 Liczba akcji (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,41 1,48 0,33 0,34 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz