ALIOR BANK SA (10/2020) Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2020

Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank") niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpływie epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy Grupy Kapitałowej Banku.

Bank informuje, że podjął niezbędne działania w celu zachowania pełnej ciągłości operacyjnej oraz wprowadził szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom.

Sytuacja płynnościowa Banku jest ściśle monitorowana, a wskaźniki płynności pozostają na bezpiecznych poziomach.

Pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym wysokim poziomie, pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulacyjnymi. W związku z obniżeniem przez Ministra Finansów, Rozporządzeniem z dnia 18 marca 2020 r. bufora ryzyka systemowego do 0%, minimalne wymagania regulacyjne wobec współczynników kapitałowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku uległy obniżeniu o 3 p.p., co zwiększa bufor kapitałowy Banku do łącznej wartości około 2,7 mld zł według stanu na koniec lutego br.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Bank identyfikuje czynniki, które będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe Banku i Grupy w następnych kwartałach 2020 r. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r. o obniżce stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt. proc., tj. do poziomu 1,00 proc. oraz Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc. spowodują obniżenie wyniku netto Grupy Kapitałowej Banku o około 27-35 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,18 - 0,24 pkt. proc. p.a.

Ze względu na obniżenie aktywności gospodarczej w Polsce, Bank spodziewa się obniżenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i niższej sprzedaży produktów finansowych. Bank planuje podjąć działania mające na celu ograniczenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe kontynuując realizację strategii "Więcej niż bank".

Powyższa ocena wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy Grupy Kapitałowej Banku sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę Banku na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Biorąc pod uwagę szereg okoliczności zewnętrznych, w tym dynamikę zdarzeń związanych m.in. z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, wystąpieniem zmian legislacyjnych, wprowadzaniem zmian w otoczeniu regulacyjnym oraz pomocowych rozwiązań dla klientów nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania ich wpływu na działalność i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku.

Aktualny wpływ skutków COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Banku prezentowany będzie zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w śródrocznych raportach okresowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz