PCC EXOL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 563 432 561 678 130 976 131 636 Zysk na działalności operacyjnej 40 291 34 015 9 366 7 972 Zysk przed opodatkowaniem 30 642 23 163 7 123 5 429 Zysk netto 26 199 21 119 6 090 4 949 EBITDA 49 359 42 321 11 474 9 918 Pozostałe dochody całkowite netto (115) (21) (27) (5) Całkowite dochody ogółem 26 084 21 098 6 064 4 945 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 329 38 430 12 397 9 007 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej* (42 910) (16 635) (9 975) (3 899) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 982) (42 092) (3 018) (9 865) Przepływy pieniężne netto (2 563) (20 297) (596) (4 757) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 172 650 172 484 172 650 172 484 Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 0,15 0,12 0,04 0,03 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 Aktywa trwałe 429 072 396 578 100 757 92 227 Aktywa obrotowe 122 002 142 865 28 649 33 224 Kapitał własny 255 638 243 485 60 030 56 624 Kapitał akcyjny 172 650 172 484 40 542 40 113 Zobowiązania długoterminowe 140 295 173 137 32 945 40 264 Zobowiązania krótkoterminowe 155 141 122 821 36 431 28 563 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 1,48 1,41 0,35 0,33 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz