FAST FINANCE SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2020) Informacja otrzymana w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 29/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), powziął informację o udziale w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez Highrock Limited z siedzibą na Gibraltarze zarejestrowaną w rejestrze handlowym Gibraltaru pod nr 112251. Informacje przekazane Emitentowi zawiadomieniem datowanym na dzień 26 marca 2020 r. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz