WITTCHEN SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży 284 044 244 234 66 029 57 239 Zysk z działalności operacyjnej 36 577 37 742 8 503 8 845 Zysk / (strata) brutto 36 767 37 923 8 547 8 888 Zysk / (strata) netto 31 904 30 540 7 416 7 157 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 565 31 668 11 754 7 422 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 120 -13 977 -3 747 -3 276 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 513 -18 333 -9 185 -4 297 Przepływy pieniężne netto, razem -5 068 -642 -1 178 -150 Aktywa razem 319 229 258 480 74 963 60 112 Zobowiązania długoterminowe 71 566 39 176 16 805 9 111 Zobowiązania krótkoterminowe 48 601 34 898 11 413 8 116 Kapitał własny 199 062 184 406 46 745 42 885 Kapitał zakładowy 3 636 3 630 854 844 Liczba akcji zwykłych (szt.) 18 178 772 18 150 522 18 178 772 18 150 522 Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,76 1,68 0,41 0,39 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,95 10,16 2,57 2,36 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,84 0,23 0,20 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz