MEDIACAP SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2020

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 r. na dzień 28 kwietnia 2020 r.

Pierwotna data publikacji tych raportów była ustalona na dzień 31 marca 2020 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Zarząd podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego z uwagi na stan epidemii spowodowany przez koronawirusa COVID-19 i utrudnioną w związku z tym komunikację i współpracę wewnątrz Spółki, a także biegłym rewidentem.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz