MARVIPOL DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Aktywa 670159 604570 157370 140598 Aktywa trwałe 616656 531639 144806 123637 Aktywa obrotowe 53503 72931 12564 16961 Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - - Pasywa 670159 604570 157370 140598 Kapitał własny 236649 206696 55571 48069 Zobowiązania długoterminowe 331822 318740 77920 74126 Zobowiązania krótkoterminowe 101688 79134 23879 18403 Przychody netto ze sprzedaży 23298 23501 5416 5508 Koszt własny sprzedaży (25449) (23009) (5916) (5392) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (2151) 492 (500) 116 Koszty sprzedaży (14) (68) (3) (16) Koszty ogólnego zarządu (4362) (3415) (1014) (800) Pozostałe przychody operacyjne 3018 2121 702 497 Pozostałe koszty operacyjne (2748) (1141) (639) (267) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (6257) (2011) (1454) (470) Przychody finansowe 60380 33165 14036 7773 Koszty finansowe (25179) (19846) (5853) (4651) Podatek dochodowy 1009 (2099) 235 (492) Zysk netto za rok obrotowy 29953 9209 6964 2160 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz