MARVIPOL DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2019 Aktywa 1274909 971566 299380 225946 Aktywa trwałe 262443 228281 61628 53089 Aktywa obrotowe 949092 724580 222870 168507 Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 63374 18705 14882 4350 Pasywa 1274909 971566 299380 225946 Kapitał własny 483225 413338 113473 96125 Zobowiązania długoterminowe 326325 282041 76629 65591 Zobowiązania krótkoterminowe 465359 276187 109278 64230 Przychody netto ze sprzedaży 290784 266129 67596 62371 Koszt własny sprzedaży (223801) (204077) (52025) (47828) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 66983 62052 15571 14543 Koszty sprzedaży (8382) (9484) (1948) (2223) Koszty ogólnego zarządu (34630) (26464) (8050) (6202) Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć 64058 16266 14891 3812 Pozostałe przychody operacyjne 10318 6831 2399 1601 Pozostałe koszty operacyjne (7823) (4156) (1819) (974) Zysk (strata) na działalności operacyjnej 90524 45045 21043 10557 Przychody finansowe 5634 12756 1310 2990 Koszty finansowe (6506) (1894) (1512) (444) Podatek dochodowy (19765) (8598) (4595) (2015) Zysk netto za rok obrotowy 69887 47309 16246 11087 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz