ED INVEST SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 43 653 40 304 10 148 9 446 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 227 2 144 1 215 502 Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 4 705 1 906 1 094 447 Zysk ( strata) netto z działalności kontynuowanej 3 637 1 466 846 344 Zysk ( strata ) netto 3 637 1 466 846 344 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 7 748 12 680 - 1 801 2 972 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej - 24 25 -6 6 Środki pieniężne z działalności finansowej -2 796 -2 734 -650 -641 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -10 567 9 970 - 2 456 2 337 Aktywa 76 025 66 042 17 853 15 359 Zobowiązania długoterminowe 13 455 4 649 3 160 1 081 Zobowiązania krótkoterminowe 11 595 7 164 2 723 1 666 Kapitał własny 50 973 54 229 11 970 12 611 Kapitał podstawowy 619 619 145 144 Liczba akcji 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687 Średnia ważona liczba akcji 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687 Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w PLN / EUR ) 0,37 0,12 0,09 0,03 Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję ( w PLN / EUR ) 0,37 0,12 0,09 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR ) 4,12 4,38 0,97 1,02 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,11 0,11 0 0 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz