INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży 279 274 297 791 64 920 69 791 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 027 31 577 6 050 7 400 Zysk (strata) brutto 27 099 34 085 6 300 7 988 Zysk (strata) netto 20 620 27 444 4 793 6 432 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 929 -12 271 5 330 -2 876 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 945 -9 619 -3 707 -2 254 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 161 -1 441 -3 059 -338 Przepływy pieniężne netto, razem -6 177 -23 331 -1 436 -5 468 Aktywa, razem 324 132 294 164 76 114 68 410 Zobowiązania długoterminowe 15 559 4 599 3 654 1 069 Zobowiązania krótkoterminowe 73 251 62 467 17 201 14 527 Kapitał własny 235 322 227 098 55 259 52 814 Kapitał zakładowy 7 286 7 286 1 711 1 694 Liczba akcji (szt.) 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,83 3,77 0,66 0,88 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,83 3,77 0,66 0,88 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,30 31,17 7,58 7,25 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,30 31,17 7,58 7,25 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 1,70 0,00 0,40

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz