IZOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 717 129 808 128 166 704 189 394 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 722 16 130 3 422 3 780 Zysk (strata) brutto 14 488 18 013 3 368 4 222 Zysk (strata) netto 11 900 14 473 2 766 3 392 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 051 -79 327 9 775 -18 591 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 389 -11 943 -2 415 -2 799 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 031 64 498 -7 213 15 116 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 631 -26 772 147 -6 274 Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,36 0,44 0,08 0,10 Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,36 0,44 0,08 0,10 Stan na: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 489 988 533 156 115 061 123 990 Zobowiązania długoterminowe 35 792 31 885 8 405 7 415 Zobowiązania krótkoterminowe 257 731 312 406 60 522 72 653 Kapitał własny 196 465 188 865 46 135 43 922

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz