IZOSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 770 331 866 337 179 072 203 036 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 076 17 975 3 737 4 213 Zysk (strata) brutto 15 961 19 795 3 710 4 639 Zysk (strata) netto 13 031 15 886 3 029 3 723 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 459 -80 374 9 638 -18 837 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 721 -12 705 -2 957 -2 978 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 713 67 026 -5 977 15 708 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 3 025 -26 053 703 -6 106 Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,40 0,49 0,09 0,11 Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,40 0,49 0,09 0,11 Stan na: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 537 853 564 281 126 301 131 228 Zobowiązania długoterminowe 50 140 37 317 11 774 8 678 Zobowiązania krótkoterminowe 288 717 336 693 67 798 78 301 Kapitał własny 198 996 190 271 46 729 44 249

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz