LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 173 273 173 723 40 280 40 714 EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 30 452 32 773 7 079 7 681 Zysk/strata ze sprzedaży 55 351 58 904 12 867 13 805 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 22 155 24 639 5 150 5 774 Zysk (strata) brutto 35 823 32 559 8 328 7 631 Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 30 408 27 839 7 069 6 524 Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 0 0 0 0 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 30 408 27 839 7 069 6 524 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 045 27 957 6 984 6 552 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 010 5 622 4 187 1 318 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46 845) (41 543) (10 890) (9 736) Przepływy pieniężne netto - razem 1 210 (7 964) 281 (1 866) Liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 47 278 828 48 858 358 47 278 828 48 858 358 Zysk na jedną akcję 0,64 0,57 0,15 0,13 Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 47 278 828 48 858 358 47 278 828 48 858 358 Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,64 0,57 0,15 0,13 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 282 835 290 135 66 417 67 473 Zobowiązania 75 703 61 964 17 777 14 410 Zobowiązania długoterminowe 24 869 7 254 5 840 1 687 Zobowiązania krótkoterminowe 50 834 54 710 11 937 12 723 Kapitał własny 207 132 228 171 48 640 53 063 Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 704 4 659 Liczba akcji 43 972 523 48 858 358 43 972 523 48 858 358 Wartość księgowa na jedną akcję 4,38 4,67 1,03 1,09

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz