LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018* 2019 2018* Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów** 320 840 336 223 74 583 78 798 EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)** 46 014 50 707 10 696 11 884 Zysk/strata ze sprzedaży** 87 528 93 632 20 347 21 944 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)** 28 492 33 682 6 623 7 894 Zysk (strata) brutto** 28 404 32 864 6 603 7 702 Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 21 623 26 122 5 027 6 122 Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej -17 424 9 022 -4 050 2 114 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 4 199 35 144 976 8 236 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 8 349 28 534 1 941 6 687 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 61 551 61 737 14 308 14 469 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 47 320 -13 918 11 000 -3 262 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -70 234 -58 571 -16 327 -13 727 Przepływy pieniężne netto - razem 38 637 -10 752 8 982 -2 520 Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 47 278 828 48 858 358 47 278 828 48 858 358 Zysk na jedną akcję*** 0,18 0,58 0,04 0,14 Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 47 278 828 48 858 358 47 278 828 48 858 358 Rozwodniony zysk na jedna akcję*** 0,18 0,58 0,04 0,14 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 500 183 594 975 117 455 138 366 Zobowiązania 134 709 155 779 31 633 36 228 Zobowiązania długoterminowe 58 896 54 472 13 830 12 668 Zobowiązania krótkoterminowe 75 813 95 929 17 803 22 309 Kapitał własny 365 474 439 196 85 822 102 139 Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 704 4 659 Liczba akcji 43 972 523 48 858 358 43 972 523 48 858 358 Wartość księgowa na jedną akcję*** 7,73 8,99 1,82 2,09

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz