JHM DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 93 399 98 756 21 712 23 145 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 806 13 228 2 744 3 100 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 231 13 099 2 611 3 070 Zysk (strata) netto 9 095 10 636 2 114 2 493 Całkowite dochody za rok obrotowy netto 9 095 10 636 2 114 2 493 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 424 -15 631 1 028 -3 663 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 261 2 060 -990 483 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -578 9 753 -134 2 286 Przepływy pieniężne netto razem -416 -3 818 -97 -895 Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EUR 0,13 0,15 0,03 0,04 Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EUR 0,13 0,15 0,03 0,04 STAN NA: 2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31 Aktywa razem 378 650 346 310 88 916 80 537 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 705 59 461 19 421 13 828 Zobowiązania długoterminowe 26 429 23 755 6 206 5 525 Zobowiązania krótkoterminowe 55 798 35 200 13 103 8 186 Kapitał własny 295 945 286 849 69 495 66 709 Kapitał podstawowy 173 000 173 000 40 625 40 233 Liczba akcji w sztukach 69 200 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000 Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EUR 4,28 4,15 1,00 0,96 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EUR 4,28 4,15 1,00 0,96 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz