NORTH COAST SA (12/2020) Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji North Coast S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2020

Zarząd Spółki North Coast S.A., dalej: "Emitent" lub "Spółka", działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), informuje, że powziął informację o ogłoszeniu w dniu 27 marca 2020 r. przez GRUPPO LACTALIS ITALIA S.r.l. z siedzibą w Mediolanie ("Wzywający 1") oraz Castelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie "Wzywający 2") oraz Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Nabywający"), działającymi w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) ("Ustawa"), wezwania do zapisywania się na sprzedaż 834.539 (osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji Spółki uprawniających do wykonywania 834.539 (osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 26,07% kapitału zakładowego Spółki i 19,87 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcje"). Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi, dopuszczonymi i wprowadzonymi do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zarejestrowanymi w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonymi kodem ISIN PLNRTHC00014, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Wezwanie zostało ogłoszone, na podstawie art. 74 ust. 2 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748).

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Tym samym, zamiarem Wzywających jest uzyskanie 100% Akcji Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść wezwania jest dostępna pod niniejszym linkiem.

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/35714719,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-north-coast-sa

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz