Strata netto Getin Noble Banku w I kw. '20 wyniosła 109,6 mln zł, gorzej od konsensusu (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 109,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 159,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 17 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 93,8 mln zł.

Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do straty netto za I kwartał, wahały się od 79 mln zł do 113 mln zł.

Bank podał, że wynik grupy za I kwartał 2020 roku nie odbiegał istotnie od poziomu zakładanego w planie naprawy.

"Aktualnie naszym priorytetem jest stopniowy powrót do normalnej działalności biznesowej i intensyfikacja działań akwizycyjnych przy zachowaniu ostrożnościowego podejścia do kwestii ryzyka. Będziemy koncentrować się na dalszym rozwoju bankowości elektronicznej zarówno poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz poszerzaniu dostępnego katalogu produktów i usług zarówno bankowych, jak i ubezpieczeniowych" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes banku Artur Klimczak.

"Aktualnie nie można jeszcze oszacować pełnych skutków pandemii, a w związku z tym nie można też przedstawić jednoznacznych jej skutków wpływu na bank. Z pewnością jednak zjawiska te stanowią czynnik niepewności co do możliwości osiągnięcia przez bank i grupę kapitałową zamierzonych celów biznesowych" - napisał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale spadł do 284,6 mln zł z 221,1 mln zł rok wcześniej i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 288 mln zł (w przedziale oczekiwań 269-302,9 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 29 proc. rdr.

Poziom marży odsetkowej na koniec I kwartału 2020 roku wyniósł 2,3 proc. (+0,5 pp. rdr).

Bank podał, że w okresie pierwszych 3 miesięcy 2020 roku oprocentowanie nowo pozyskanych terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 1,7 proc., a koszt pozyskania całej bazy depozytowej wyniósł również 1,7 proc.

"Obserwowany jest sukcesywny spadek kosztu pozyskania nowych i odnowionych złotowych środków terminowych klientów detalicznych - w grudniu 2019 roku koszt ten wynosił 1,8 proc., natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku koszt ten wynosił 2,8 proc." - napisano w raporcie.

Wynik z prowizji spadł do 10,8 mln zł z 11,8 mln zł i był 45 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 19,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 18 mln zł do 21 mln zł). Wynik z prowizji spadł 8 proc. rdr.

Koszty w I kwartale 2020 roku wyniosły 273,9 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe od oczekiwań rynku (262,3 mln zł).

Odpisy (wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe) wyniosły w pierwszym kwartale 171,9 mln zł, czyli były 9 proc. wyższe od konsensusu odpisów na poziomie 157,4 mln zł. Odpisy wzrosły 72 proc. rdr.

Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 3 miesiącach 2020 roku wyniosła 1,7 mld zł i była o 15,6 proc. niższa od wolumenu sprzedaży rok wcześniej.

Największy udział w sprzedaży miały kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) - łącznie 39,9 proc. udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej. Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 35,1 proc. łącznej sprzedaży kredytowej banku, a wykup wierzytelności leasingowych 25 proc.

W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku poziom akwizycji ROR wyniósł łącznie 34,2 tys. szt., a liczba prowadzonych rachunków ROR wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2020 roku 1,1 mln szt. tj. o 1,2 proc. więcej niż na koniec 2019 roku.

Bank podał, że według jego szacunków poziom wymogu kapitałowego obliczony na 16 marca 2020 r. wynosił: ok. 8,9 proc. czyli był o ok. 0,4 p.p. poniżej wymaganego przepisami prawa poziomu w wysokości 9,32 proc.

"Do zaistniałej sytuacji w całości przyczyniły się czynniki o charakterze zewnętrznym, niezależne od prowadzonej działalności operacyjnej banku, których źródłem są działania związane z minimalizacją skutków rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19" - napisano w raporcie.

O naruszeniu wymogu kapitałowego bank zawiadomił KNF i BFG, ale nie spodziewa się zastosowania środków nadzorczych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na założenie dotyczące kontynuacji działania. (PAP Biznes)

seb/ osz/