Szacunkowa skonsolidowana strata netto Kruka za I kw. '20 wynosi 62 mln zł

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - Wstępna, szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy Kruk za pierwszy kwartał 2020 roku wynosi 62 mln zł i jest wyższa od straty prognozowanej przez rynek - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał stratę netto na poziomie 20,26 mln zł.

Analitycy spodziewali się wyniku netto w przedziale od 42,1 mln zł straty do 9,6 mln zł zysku.

"Emitent, przy szacowaniu wstępnego wyniku finansowego netto, dokonał weryfikacji księgowych spodziewanych wpłat uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19, w konsekwencji czego w wynikach za I kwartał 2020 grupa zaewidencjonowała negatywną aktualizację wyceny portfeli na łączną kwotę -125 mln zł. Negatywna aktualizacja uwzględnia obserwowane od końca marca pogorszenie spodziewanych wpłat, między innymi w związku z ograniczeniem wizyt doradców terenowych, zmniejszeniem dostępu do kanałów płatniczych (poczty, pośredników płatniczych), a także ograniczeniem pracy sądów i egzekucji komorniczej" - napisano w komunikacie.

Kruk podał, że wstępna EBITDA gotówkowa grupy za pierwszy kwartał wyniosła 326 mln zł i była o 15 proc. większa w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku.

Jak dodano, grupa prowadzi działania w celu zminimalizowania negatywnego wpływu COVID-19 na aktywa i wyniki finansowe oraz w celu przygotowania do pełnej aktywności inwestycyjno-operacyjnej po jego ustąpieniu.

Grupa poinformowała także, że jej sytuacja finansowa i płynnościowa na koniec pierwszego kwartału 2020 roku oraz na dzień publikacji tego raportu jest stabilna.

"Grupa Kruk ma wysokie kapitały własne (1 959 mln zł na 31 grudnia 2019) i niski poziom zadłużenia (2,3 x dług netto/EBITDA gotówkowa na 31 grudnia 2019). Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca 2020 roku wyniosły w Grupie Kruk 236 mln zł. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 31 marca 2020 roku wyniosła 712 mln zł" - napisano.

Publikacja raportu za pierwszy kwartał została przewidziana na 28 maja 2020 roku. (PAP Biznes)

doa/ osz/